คำสั่งโรงเรียน
เลขที่ เรื่อง ผู้เสนอ ว/ด/ป
37/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 นางสาวอายาตี โสะปนแอ 08 ก.ค. 2563
36/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อยู่เวร รักษาความปลอดภัยประจำสถานที่ราชการ นายโกสินทร์ โสภากัณฑ์ 30 มิ.ย. 2563
35/2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ (นางสาวภาเมละห์ เจะมะสอง) นางบุษรา แก้วโรจน์ 30 มิ.ย. 2563
34/2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ (นางสาวมูยาฮีด๊ะ รอฮิง ) นางบุษรา แก้วโรจน์ 30 มิ.ย. 2563
33/2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ (นายพีระพัฒน์ ดิสะธรรม ) นางบุษรา แก้วโรจน์ 30 มิ.ย. 2563
32/2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ (นางสาวรอวียะห์ เปาะจิ) นางบุษรา แก้วโรจน์ 30 มิ.ย. 2563
31/2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ (นางสาวแวยะห์ มาหิงตะ) นางบุษรา แก้วโรจน์ 30 มิ.ย. 2563
30/2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ (นายอับดุลเลาะ มะซง) นางบุษรา แก้วโรจน์ 30 มิ.ย. 2563
29/2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ (นายมะซบรีย์ ขะรีทัดมา) นางบุษรา แก้วโรจน์ 30 มิ.ย. 2563
28/2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ (นางนูไรดา มากาเต ) นางบุษรา แก้วโรจน์ 30 มิ.ย. 2563
27/2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานผู้เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียน (นางสาวภาเมละห์ เจะมะสอง) นางบุษรา แก้วโรจน์ 30 มิ.ย. 2563
26/2563 การจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา (นายการียา แลมันเส็น) นางบุษรา แก้วโรจน์ 30 มิ.ย. 2563
25/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารกลางวันในโรงเรียน นายทวี สมหวัง 29 มิ.ย. 2563
24/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นายทวี สมหวัง 26 มิ.ย. 2563
23/2563 จัดตั้งคณะกรรมจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนสถาการณ์โควิค นางเพียงฤทัย. แก้วมีศรี 15 มิ.ย. 2563
22/2563 แต่งตั้งครูประจำชั้นและครูผู้สอนปรพจำวิชา ประจำปี2563 นางสาวชุลีพร. นกเขียว 15 พ.ค. 2563
21/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายสุริยะ พูลพิพัฒน์ 30 เม.ย. 2563
20/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง นายสุริยะ พูลพิพัฒน์ 30 เม.ย. 2563
19/2563 การจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา นางบุษรา แก้วโรจน์ 26 มี.ค. 2563
18/2563 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (จำนวน 1 อัตรา) นางบุษรา แก้วโรจน์ 26 มี.ค. 2563