คำสั่งโรงเรียน
เลขที่ เรื่อง ผู้เสนอ ว/ด/ป
79/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเมาลิดสัมพันธ์ นางสาวนูไรดา มากาเต 02 ธ.ค. 2562
78/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเมาลิดสัมพันธ์ นางสาวนูไรดา มากาเต 02 ธ.ค. 2562
77/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2663 นางสาวฮายาตี โสะปนแอ 02 ธ.ค. 2562
76/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ นางสาววริศรา. หวุ่นกับหมัด 27 พ.ย. 2562
75/2562 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิทยากรอิสลาม นางบุษรา แก้วโรจน์ 27 พ.ย. 2562
74/2562 แต่งตั้งครูผูัรับผิดการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ เพียงฤทัย. แก้วมีศรี 13 พ.ย. 2562
73/2562 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (จำนวน 1 อัตรา) นางบุษรา แก้วโรจน์ 11 พ.ย. 2562
72/2562 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง นางบุษรา แก้วโรจน์ 11 พ.ย. 2562
71/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุ ประจำปี 2562 นายสุริยะ พูลพิพัฒน์ 30 ก.ย. 2562
70/2562 แต่งตั้งครูผู้ควบคุมรับผิดชอบงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับอำเภอ นางเพียงฤทัย แก้วมีศรี 07 ต.ค. 2562
69/2562 แต่งตั้งครูผู้ควบคุมรับผิดชอบงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับอำเภอ นางเพียงฤทัย แก้วมีศรี 07 ต.ค. 2562
68/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู นางสาววริศรา หวุ่นกับหมัด 02 ต.ค. 2562
67/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อสื่อจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย นายสุริยะ พูลพิพัฒน์ 27 ก.ย. 2562
66/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ นายสุริยะ พูลพิพัฒน์ 27 ก.ย. 2562
65/2562 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง นางบุษรา แก้วโรจน์ 28 ก.ย. 2562
64/2562 ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยประจำสถานที่ราชการ นายโกสินทร์ โสภากัณฑ์ 26 ก.ย. 2562
63/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา1/2562 นายบือราเฮง สุแนแดวอ 16 ก.ย. 2562
62/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ นางสาววริศรา หวุ่นกับหมัด 10 ก.ย. 2562
61/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม นางสาววริศรา หวุ่นกับหมัด 10 ก.ย. 2562
60/2562 การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน นายทวี สมหวัง 04 ก.ย. 2562