คำสั่งโรงเรียน
เลขที่ เรื่อง ผู้เสนอ ว/ด/ป
18/2563 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (จำนวน 1 อัตรา) นางบุษรา แก้วโรจน์ 26 มี.ค. 2563
17/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อยู่เวร รักษาความปลอดภัยประจำสถานที่ราชการ นายโกสินทร์ โสภากัณฑ์ 25 พ.ค. 2563
16/2563 การแต่งตั้งคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสาววริศรา หวุ่นกับหมัด 20 มี.ค. 2563
15/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกหนังสือเรียนปี2563 นางสาวซัลมา เจ๊ะหะ 12 มี.ค. 2563
14/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน นางสาวสีตีกอรีเยาะ เจะแต 09 มี.ค. 2563
13/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผล นางสาวชุลีพร นกเขียว 02 มี.ค. 2563
12/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบNT นางสาวสีตีกอรีเยาะ เจะแต 02 มี.ค. 2563
11/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบนำนักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ นางสาวนูรา ลังแร 02 มี.ค. 2563
10/2563 การนำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับปฐมวัย นางสาววริศรา หวุ่นกับหมัด 25 ก.พ. 2563
9/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนLas 2562 นายบือราเฮง สุแนแดวอ 21 ก.พ. 2563
8/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน นางเพียงฤทัย. แก้วมีศรี 13 ก.พ. 2563
7/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 นายโกสินทร์ โสภากัณฑ์ 11 ก.พ. 2563
6/2563 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา นางบุษรา แก้วโรจน์ 29 ม.ค. 2563
5/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบo-netปีการศึกษา2562 นายบือราเฮง สุแนแดวอ 28 ม.ค. 2563
4/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ นางสาวยาวาเห มูลัดสีจิง 23 ม.ค. 2563
3/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่และทัศนศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 นายสิทธิชัย ตีบยอ 22 ม.ค. 2563
2/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบpre-o-net. ปีการศึกษา2562 นายบือราเฮง สุแนแดวอ 09 ม.ค. 2563
1/2563 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการพานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค เพียงฤทัย แก้วมีศรี 02 ม.ค. 2563