คำสั่งโรงเรียน
เลขที่ เรื่อง ผู้เสนอ ว/ด/ป
5/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการสอบ NT นางสาวสีตีกอรีเยาะ เจะแต 19 ม.ค. 2564
4/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการสอบO-NEt นางสาวสีตีกอรีเยาะ เจะแต 19 ม.ค. 2564
3/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ชุลีพร 12 ม.ค. 3107
2/2564 การจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา (นายการียา แลมันเส็น) นางบุษรา แก้วโรจน์ 12 ม.ค. 2564
1/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการอ่าน การเขียน การฟัง การพูดสู่ความเป็นเลิศป.4-6 นางสาวซัลมา เจ๊ะหะ 05 ม.ค. 2564