คำสั่งโรงเรียน
เลขที่ เรื่อง ผู้เสนอ ว/ด/ป
8/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน นางเพียงฤทัย. แก้วมีศรี 13 ก.พ. 2563
7/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 นายโกสินทร์ โสภากัณฑ์ 11 ก.พ. 2563
6/2563 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา นางบุษรา แก้วโรจน์ 29 ม.ค. 2563
5/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบo-netปีการศึกษา2562 นายบือราเฮง สุแนแดวอ 28 ม.ค. 2563
4/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ นางสาวยาวาเห มูลัดสีจิง 23 ม.ค. 2563
3/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่และทัศนศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 นายสิทธิชัย ตีบยอ 22 ม.ค. 2563
2/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบpre-o-net. ปีการศึกษา2562 นายบือราเฮง สุแนแดวอ 09 ม.ค. 2563
1/2563 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการพานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค เพียงฤทัย แก้วมีศรี 02 ม.ค. 2563