คำสั่งโรงเรียน
เลขที่ เรื่อง ผู้เสนอ ว/ด/ป
71/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุ ประจำปี 2562 นายสุริยะ พูลพิพัฒน์ 30 ก.ย. 2562
70/2562 แต่งตั้งครูผู้ควบคุมรับผิดชอบงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับอำเภอ นางเพียงฤทัย แก้วมีศรี 07 ต.ค. 2562
69/2562 แต่งตั้งครูผู้ควบคุมรับผิดชอบงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับอำเภอ นางเพียงฤทัย แก้วมีศรี 07 ต.ค. 2562
68/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู นางสาววริศรา หวุ่นกับหมัด 02 ต.ค. 2562
67/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อสื่อจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย นายสุริยะ พูลพิพัฒน์ 27 ก.ย. 2562
66/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ นายสุริยะ พูลพิพัฒน์ 27 ก.ย. 2562
65/2562 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง นางบุษรา แก้วโรจน์ 28 ก.ย. 2562
64/2562 ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยประจำสถานที่ราชการ นายโกสินทร์ โสภากัณฑ์ 26 ก.ย. 2562
63/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา1/2562 นายบือราเฮง สุแนแดวอ 16 ก.ย. 2562
62/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ นางสาววริศรา หวุ่นกับหมัด 10 ก.ย. 2562
61/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม นางสาววริศรา หวุ่นกับหมัด 10 ก.ย. 2562
60/2562 การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน นายทวี สมหวัง 04 ก.ย. 2562
59/2562 การแต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกาษาปฏิบัติหน้าที่ นางสาววริศรา หวุ่นกับหมัด 02 ก.ย. 2562
58/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกสรสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระหว่างภาคเรียนที่1/2562 บือราเฮง สุแนแดวอ 23 ส.ค. 2562
57/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ นายบือราเฮง สุแนแดวอ 15 ส.ค. 2562
56/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบการดำเนินการอาหารกลางวันในแต่ละวัน ปารณีย์ เกื้อกูล 08 ส.ค. 2562
55/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบการดำเนินการอาหารกลางวันในแต่ละวัน ปารณีย์ เกื้อกูล 08 ส.ค. 2562
54/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ประกอบอาหารโดยวิธีเจาะจง ปารณีย์ เกื้อกูล 08 ส.ค. 2562
53/2562 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการประกอบอาหารและคณะกรรมการตรวจประกอบอาหาร ปารณีย์ เกื้อกูล 08 ส.ค. 2562
52/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด นางบุษรา แก้วโรจน์ 07 ส.ค. 2562