คำสั่งโรงเรียน
เลขที่ เรื่อง ผู้เสนอ ว/ด/ป
56/2563 การประชุมเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA Online) นายสุริยะ พูลพิพัฒน์ 06 ส.ค. 2563
55/2563 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล นายบือราเฮง สุแนแดวอ 23 ก.ย. 2563
54/2563 จัดโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพ นายสุริยะ พูลพิพัฒน์ 28 ส.ค. 2563
53/2563 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ แข่งจรวดขวดน้ำ โมคลาน ครั้งที่ 14 นายสิทธิชัย ตีบยอ 18 ก.ย. 2563
52/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 นางสาววริศรา หวุ่นกับหมัด 17 ก.ย. 2563
51/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบนำนักเรียนไปแข่งขันมหกรรมงานวิชาการปีทองการศึกษาสงขลา 3 รวมใจเทิดไท้องค์ราชัญ นางสาวซัลมา เจ๊ะหะ 14 ก.ย. 2563
50/2563 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (นายมะยะโกีะ แวหะมะ) นางบุษรา แก้วโรจน์ 01 ก.ย. 2563
49/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ 2563 นางสาววริศรา หวุ่นกับหมัด 09 ก.ย. 2563
48/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายสุริยะ พูลพิพัฒน์ 08 ก.ย. 2563
47/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการชุมนุมลูกเสือชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563 นายสิทธิชัย ตีบยอ 31 ส.ค. 2563
46/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเปิดบ้านวิชาการเรียนรู้วิถึชุมชน นางสาวสีตีกอรีเยะ เจะแต 31 ส.ค. 2563
45/2563 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (นายมะยะโกีะ แวหะมะ) นางบุษรา แก้วโรจน์ 28 ส.ค. 2563
44/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระหว่างภาคเรียนที่ 1/2563 นางสาวชุลีพร นกเขียว 24 ส.ค. 2563
43/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียความพร้อมสำหรับการสอบpisa นายบือราเฮง สุแนแดวอ 14 ส.ค. 2563
42/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาภูมิทายาท ปีงบประมาณ 2563 นายสิทธิชัย ตีบยอ 11 ส.ค. 2563
41/2563 การแต่งตั้งคณะกรรมการการสอบการอ่านการเขียน นางเพียงฤทัย แก้วมีศรี 11 ส.ค. 2563
40/2563 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (นายมะยะโก๊ะ แวหะมะ) นางบุษรา แก้วโรจน์ 29 ก.ค. 2563
39/2563 แต่งต้้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา (มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี) ระดับชั้น ป.1ม.3 ไม่ต่อเนื่อง ระดับชั้น ม.1 ทุนต่อเนื่อง นางสาวฮายาตี โสะปนแอ 24 ก.ค. 2563
38/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี 2563 ว่าที่ร้อยตรีธนา บิลแสะ 14 ก.ค. 2563
37/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 นางสาวอายาตี โสะปนแอ 08 ก.ค. 2563