บันทึกข้อความ
เลขที่ เรื่อง ผู้เสนอ ว/ด/ป
164/2563 รายงานจ้างเหมาบริการผู้สอนอิสลามศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(นายการียา แลมันเส็น) นางบุษรา แก้วโรจน์ 30 มิ.ย. 2563
163/2563 รายงานจ้างเหมาบริการผู้สอนอิสลามศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(นายการียา แลมันเส็น) นางบุษรา แก้วโรจน์ 30 มิ.ย. 2563
162/2563 รายงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายการียา แลมันเส็น) นางบุษรา แก้วโรจน์ 29 มิ.ย. 2563
161/2563 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินงานของส่วนราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายการียา แลมันเส็น) นางบุษรา แก้วโรจน์ 29 มิ.ย. 2563
160/2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ (นายการียา แลมันเส็น) นางบุษรา แก้วโรจน์ 30 มิ.ย. 2563
159/2563 รายงานผลการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ช่วงปิดภาคเรียน นายทวี สมหวัง 19 มิ.ย. 2563
158/2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ (นายการียา แลมันเส็น) นางบุษรา แก้วโรจน์ 29 พ.ค. 2563
157/2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ(นางสาวภาเมละห์ เจะมะสอง) นางบุษรา แก้วโรจน์ 29 พ.ค. 2563
156/2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ(นางสาวแวยะห์ มาหิงตะ) นางบุษรา แก้วโรจน์ 29 พ.ค. 2563
155/2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ( นายพีระพัฒน์ ดิสะธรรม ) นางบุษรา แก้วโรจน์ 29 พ.ค. 2563
154/2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ( นางสาวมูยาฮีด๊ะ รอฮิง ) นางบุษรา แก้วโรจน์ 29 พ.ค. 2563
153/2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ (นางสาวรอวียะห์ เปาะจิ) นางบุษรา แก้วโรจน์ 29 พ.ค. 2563
152/2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ (นางนูไรดา มากาเต ) นางบุษรา แก้วโรจน์ 29 พ.ค. 2563
151/2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ(นายมะซบรีย์ ขะรีทัดมา ) นางบุษรา แก้วโรจน์ 29 พ.ค. 2563
150/2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ (นายอับดุลเลาะ มะซง) นางบุษรา แก้วโรจน์ 29 พ.ค. 2563
149/2563 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินงานของส่วนราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายมะซบรีย์ ขะรีทัดมา) นางบุษรา แก้วโรจน์ 30 มิ.ย. 2563
148/2563 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินงานของส่วนราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( นายอับดุลเลาะ มะซง ) นางบุษรา แก้วโรจน์ 30 มิ.ย. 2563
147/2563 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินงานของส่วนราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายพีระพัฒน์ ดิสะธรรม) นางบุษรา แก้วโรจน์ 30 มิ.ย. 2563
146/2563 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินงานของส่วนราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวรอวียะห์ เปาะจิ ) นางบุษรา แก้วโรจน์ 30 มิ.ย. 2563
145/2563 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินงานของส่วนราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวมูยาฮีด๊ะ รอฮิง ) นางบุษรา แก้วโรจน์ 30 มิ.ย. 2563