บันทึกข้อความ
เลขที่ เรื่อง ผู้เสนอ ว/ด/ป
117/2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา นางบุษรา แก้วโรจน์ 30 เม.ย. 2563
116/2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานผู้เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียน นางบุษรา แก้วโรจน์ 30 เม.ย. 2563
115/2563 ลงนามในสัญญาจ้างเหมาบริการดำเนินงานของส่วนราชการ นางบุษรา แก้วโรจน์ 31 มี.ค. 2563
114/2563 ขอจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้นักเรียนยากจน นายสุริยะ พูลพิพัฒน์ 30 มี.ค. 2563
113/2563 ลงนามในสัญญาจ้างเหมาบริการดำเนินงานของส่วนราชการ (นายมะซบรีย์ ขะรีทัดมา) นางบุษรา แก้วโรจน์ 01 มี.ค. 2563
112/2563 ลงนามในสัญญาจ้างเหมาบริการดำเนินงานของส่วนราชการ (นายอับดุลเลาะ มะซง ) นางบุษรา แก้วโรจน์ 01 มี.ค. 2563
111/2563 ลงนามในสัญญาจ้างเหมาบริการดำเนินงานของส่วนราชการ (นายพีระพัฒน์ ดิสะธรรม) นางบุษรา แก้วโรจน์ 01 มี.ค. 2563
110/2563 ลงนามในสัญญาจ้างเหมาบริการดำเนินงานของส่วนราชการ (นางสาวมูยาฮีด๊ะ รอฮิง) นางบุษรา แก้วโรจน์ 01 มี.ค. 2563
109/2563 ลงนามในสัญญาจ้างเหมาบริการดำเนินงานของส่วนราชการ (นางนูไรดา มากาเต) นางบุษรา แก้วโรจน์ 01 มี.ค. 2563
108/2563 ลงนามในสัญญาจ้างเหมาบริการดำเนินงานของส่วนราชการ (นางสาวแวยห์ มาหิงตะ) นางบุษรา แก้วโรจน์ 01 มี.ค. 2563
107/2563 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินงานของส่วนราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายมะซบรีย์ ขะรีทัดมา ) นางบุษรา แก้วโรจน์ 01 มี.ค. 2563
106/2563 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินงานของส่วนราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายมะซบรีย์ ขะรีทัดมา ) นางบุษรา แก้วโรจน์ 01 มี.ค. 2563
105/2563 รายงานจ้างเหมาบริการผู้สอนอิสลามศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายมะซบรีย์ ขะรีทัดมา ) นางบุษรา แก้วโรจน์ 01 มี.ค. 2563
104/2563 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินงานของส่วนราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( นายอับดุลเลาะ มะซง ) นางบุษรา แก้วโรจน์ 01 มี.ค. 2563
103/2563 รายงานจ้างเหมาบริการผู้สอนอิสลามศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายอับดุลเลาะ มะซง ) นางบุษรา แก้วโรจน์ 01 มี.ค. 2563
102/2563 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินงานของส่วนราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายพีระพัฒน์ ดิสะธรรม) นางบุษรา แก้วโรจน์ 01 มี.ค. 2563
101/2563 รายงานจ้างเหมาบริการบริการผู้สอนศาสนาอิสลาม โดยวิธีเจาะจง (นายพีระพัฒน์ ดิสะธรรม) นางบุษรา แก้วโรจน์ 01 มี.ค. 2563
100/2563 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินงานของส่วนราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวรอวียะห์ เปาะจิ) นางบุษรา แก้วโรจน์ 01 มี.ค. 2563
99/2563 รายงานจ้างเหมาบริการผู้สอนอิสลามศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวรอวียะห์ เปาะจิ) นางบุษรา แก้วโรจน์ 01 มี.ค. 2563
98/2563 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินงานของส่วนราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวมูยาฮีด๊ะ รอฮิง ) นางบุษรา แก้วโรจน์ 01 มี.ค. 2563