บันทึกข้อความ
เลขที่ เรื่อง ผู้เสนอ ว/ด/ป
53/2563 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินงานของส่วนราชการ โดยวิธีฉพาะเจาะจง นางบุษรา แก้วโรจน์ 14 ก.พ. 2563
52/2563 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินงานของส่วนราชการ โดยวิธีฉพาะเจาะจง นางบุษรา แก้วโรจน์ 14 ก.พ. 2563
51/2563 รายงานจ้างเหมาบริการบริการผู้สอนศาสนาอิสลาม โดยวิธีเจาะจง นางบุษรา แก้วโรจน์ 14 ก.พ. 2563
50/2563 ลงนามในสัญญาจ้างเหมาบริการดำเนินงานของส่วนราชการ นางบุษรา แก้วโรจน์ 14 ก.พ. 2563
49/2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ นางบุษรา แก้วโรจน์ 14 ก.พ. 2563
48/2563 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินงานของส่วนราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางบุษรา แก้วโรจน์ 14 ก.พ. 2563
47/2563 รายงานจ้างเหมาบริการบริการผู้สอนศาสนาอิสลาม โดยวิธีเจาะจง นางบุษรา แก้วโรจน์ 14 ก.พ. 2563
46/2563 ลงนามในสัญญาจ้างเหมาบริการดำเนินงานของส่วนราชการ นางบุษรา แก้วโรจน์ 14 ก.พ. 2563
45/2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ นางบุษรา แก้วโรจน์ 14 ก.พ. 2563
44/2563 รายงานจ้างเหมาบริการบริการผู้สอนศาสนาอิสลาม โดยวิธีเจาะจง นางบุษรา แก้วโรจน์ 14 ก.พ. 2563
43/2563 ลงนามในสัญญาจ้างเหมาบริการดำเนินงานของส่วนราชการ นางบุษรา แก้วโรจน์ 14 ก.พ. 2563
42/2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ นางบุษรา แก้วโรจน์ 14 ก.พ. 2563
41/2563 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินงานของส่วนราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางบุษรา แก้วโรจน์ 14 ก.พ. 2563
40/2563 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินงานของส่วนราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางบุษรา แก้วโรจน์ 14 ก.พ. 2563
39/2563 รายงานจ้างเหมาบริการบริการผู้สอนศาสนาอิสลาม โดยวิธีเจาะจง นางบุษรา แก้วโรจน์ 14 ก.พ. 2563
38/2563 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินงานของส่วนราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางบุษรา แก้วโรจน์ 18 ก.พ. 2563
37/2563 รายงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกพี่เลี้ยงเด็กพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางบุษรา แก้วโรจน์ 17 ก.พ. 2563
36/2563 ลงนามในสัญญาจ้างเหมาบริการดำเนินงานของส่วนราชการ นางบุษรา แก้วโรจน์ 14 ก.พ. 2563
35/2563 ลงนามในสัญญาจ้างเหมาบริการดำเนินงานของส่วนราชการ นางบุษรา แก้วโรจน์ 14 ก.พ. 2563
34/2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ นางบุษรา แก้วโรจน์ 14 ก.พ. 2563