บันทึกข้อความ
เลขที่ เรื่อง ผู้เสนอ ว/ด/ป
154/2562 การมอบหมายผู้ตรวจเวร นายอรรถพร ทองคำ 19 ต.ค. 2562
153/2562 แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานรอบการประเมิน 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน นายยุทธ มิสิกะชนะ 01 ต.ค. 2562
152/2562 รายงานผล การตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2562 นายสุริยะ พูลพิพัฒน์ 15 ต.ค. 2562
151/2562 การตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2562 นายสุริยะ พูลพิพัฒน์ 15 ต.ค. 2562
150/2562 ขอทราบผลคะแนนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน บริหารสถานศึกษา นายอรรถพร ทองคำ 15 ต.ค. 2562
149/2562 ขออนุญาตไปราชการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ อพวช.ครั้งที่ 18 รอบชิงชนะเลิศ นายสิทธิชัย ตีบยอ 02 ต.ค. 2562
148/2562 ขออนุมัติเบิกค่าเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำเดือน สิงหาคม นายสุริยะ พูลพิพัฒน์ 31 ส.ค. 2562
147/2562 ขออนุมัติรับค่าเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง นายสุริยะ พูลพิพัฒน์ 31 ส.ค. 2562
146/2562 รายงานขอเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง นายสุริยะ พูลพิพัฒน์ 31 ส.ค. 2562
145/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางสาวปารณีย์ เกื้อกูล 27 ก.ย. 2562
144/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางสาวปารณีย์ เกื้อกูล 27 ก.ย. 2562
143/2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อกิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำโรงเรียนบ้านสุโสะ อพวช.18 รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี ๒๕๖2 นายสิทธิชัย ตีบยอ 26 ก.ย. 2562
142/2562 ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ อพวช. ครั้งที่ 18 รอบชิงชนะเลิศ นายสิทธิชัย ตีบยอ 26 ก.ย. 2562
141/2562 ขออนุมัติจัด้อวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน นายบือราเฮง สุแนแดวอ 18 ก.ย. 2562
140/2562 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน นางสาวนูรา ลังแร 17 ก.ย. 2562
139/2562 การตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2562 นายสุริยะ พูลพิพัฒน์ 16 ก.ย. 2562
138/2562 ขออนุมัติจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน นางสาววริศรา หวุ่นกับหมัด 13 ก.ย. 2562
137/2562 ขออนุมัติจัดซื้อ นานโกสินทร์ โสภากัณฑ์ 13 ก.ย. 2562
136/2562 ขออนุมัติจัดซื้อ นางสาวมูยาฮีด๊ะ รอฮิง 09 ธ.ค. 3105
135/2562 รายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปี 2562 นางสาวนูไรดา มากาเต 29 ก.ค. 2562