บันทึกข้อความ
เลขที่ เรื่อง ผู้เสนอ ว/ด/ป
180/2562 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์หุ่นยนต์ระดับผสม นางสาวปารณีย์ เกื้อกูล 04 ธ.ค. 2562
179/2562 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์หุ่นยนต์ระดับสูง ว่าที่ร้อยตรีธนา บิลแสะ 04 ธ.ค. 2562
178/2562 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์หุ่นยนต์ระดับกลาง นายโกสินทร์ โสภากัณฑ์ 04 ธ.ค. 2562
177/2562 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์หุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน นายสุริยะ พูลพิพัฒน์ 04 ธ.ค. 2562
176/2562 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน นางสาวยาวาเห มูลัดสีจิง 03 ธ.ค. 2562
175/2562 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน นางสาวยาวาเห มูลัดสีจิง 03 ธ.ค. 2562
174/2562 ขออนุญาตดำเนินการจัดกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 นางนูไรดา มากาเต 02 ธ.ค. 2562
173/2562 รายงานขอจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ นางบุษรา แก้วโรจน์ 02 ธ.ค. 2562
172/2562 รายงานขอจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ นางบุษรา แก้วโรจน์ 02 ธ.ค. 2562
171/2562 ขออนุมัติยืมเงินอุดหนุน เพื่อกิจกรรมจัดหา วัสดุ สร้างสื่อ นวัตกรรม หนังสือที่น่าอ่าน พจนานุกรม และจัดบรรยากาศห้องสมุด นางบุษรา แก้วโรจน์ 02 ธ.ค. 2562
170/2562 ขอปรับปรุงประสิทธิภาพความเร็วอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน นายทวี สมหวัง 28 พ.ย. 2562
169/2562 รายงานขอจ้างวิทยากรอิสลาม นางบุษรา แก้วโรจน์ 27 พ.ย. 2562
168/2562 ส่งใช้เงินยืม ซัลมา. เจ๊ะหะ 22 พ.ย. 2562
167/2562 ขออนุญาตใช้ระบบ Google Form ในการจัดสอนแทนครูที่ไม่มาปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2562 นายสิทธิชัย ตีบยอ 20 พ.ย. 2562
166/2562 รายงานขอจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา นางบุษราแก้วโรจน์ 20 พ.ย. 2562
165/2562 รายงานผลการวิเคราะห์นิสัยของนักเรียนรายบุคคล โดยใช้โปรแกรม Habitscan นายทวี สมหวัง 15 พ.ย. 2562
164/2562 ขออนุญาตลาศึกษาต่อโดยไม่ใช้เวลาราชการ นายสุริยะ พูลพิพัฒน์ 12 พ.ย. 2562
163/2562 ขออนุมัติจัดซื้อ นางบุษรา แก้วโรจน์ 12 พ.ย. 2562
162/2562 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน นางสาวนูไรดา มากาเต 11 พ.ย. 2562
161/2562 ขอยืมเงินทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่ นส. ซัลมา. เจ๊ะหะ 11 พ.ย. 2562