บันทึกข้อความ
เลขที่ เรื่อง ผู้เสนอ ว/ด/ป
215/2563 ขออนุมัติเบิกจ่่ายเงินจ้างเหมาบริการ นายมซบรี ขะรีทัดมา 29 ก.ย. 2563
214/2563 ขออนุมัติเบิกจ่่ายเงินจ้างเหมาบริการ นายอับดุลเลาะ มะซง 29 ก.ย. 2563
213/2563 ขออนุมัติเบิกจ่่ายเงินจ้างเหมาบริการ นายพีระพัฒน์ ดีสธรรม 29 ก.ย. 2563
212/2563 ขออนุมัติเบิกจ่่ายเงินจ้างเหมาบริการ นางสาวรอวียะ เปาะจิ 29 ก.ย. 2563
211/2563 ขออนุมัติเบิกจ่่ายเงินจ้างเหมาบริการ นางสาวมูยาฮีดะ รอฮิง 29 ก.ย. 2563
210/2563 ขออนุมัติเบิกจ่่ายเงินจ้างเหมาบริการ นางแวยะ มาหิงตะ 29 ก.ย. 2563
209/2563 ขออนุมัติเบิกจ่่ายเงินจ้างเหมาบริการ นางนูไรดา มากาเต 29 ก.ย. 2563
208/2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา (นายการียา แลมันเส็น) นางบุษรา แก้วโรจน์ 30 ก.ย. 2563
207/2563 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) นางสาวปารณีย์ เกื้อกูล 25 ก.ย. 2563
206/2563 ขอเบิกงบประมาณค่าใช้จ่ายในการนำนักเรียนเข้าร่วมแสดงในงานวิชาการ นางสาวปารณีย์ เกื้อกูล 22 ก.ย. 2563
205/2563 ขออนุญาตจัดโครงการจรวดขวดน้ำโรงเรียนบ้านสุโสะ ประจำปี 2563 นายสิทธิชัย ตีบยอ 18 ก.ย. 2563
204/2563 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การแข่งขันทักษะวิชาการ นางสาวสีตีกอรีเยาะ เจะแต 16 ก.ย. 2563
203/2563 ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมการแข่งขันทักษะวิชาการ นายโกสินทร์ โสภากัณฑ์ 16 ก.ย. 2563
202/2563 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกของส่วนราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวภาเมละห์ เจะมะสอง 14 ก.ย. 2563
201/2563 รายงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกผู้ปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวภาเมละห์ เจะมะสอง 14 ก.ย. 2563
200/2563 สั่งซื้อสั่งจ้าง นายสุริยะ พูลพิพัฒน์ 08 ก.ย. 2563
199/2563 ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง นายสุริยะ พูลพิพัฒน์ 08 ก.ย. 2563
198/2563 การจัดสรรงบประมาณโครงการมหกรรมวิชาการปีทองการศึกษารวมใจเทิดไท้องค์ราชัญ นางสสาวสาลูมา เจะหะ 09 ก.ย. 2563
197/2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง นายสุริยะ พูลพิพัฒน์ 08 ก.ย. 2563
196/2563 ขออนุญาตไปราชการ นายทวี สมหวัง 03 ก.ย. 2563