บันทึกข้อความ
เลขที่ เรื่อง ผู้เสนอ ว/ด/ป
11/2564 ขออนุมัติจัดกิจกรรมตามโครงการและขออนุมัติงบประมาณ (ชุมนุม) นายบือราเฮง สุแนแดวอ 21 ม.ค. 2564
10/2564 ส่งเสริมเเละสนับสนุนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์คุณภาพผู้เรียน I-NET นางสาวมูยาฮีด๊ะ รอฮิง 21 ม.ค. 2564
9/2564 ส่งเสริมและสนับสนุนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์คุณภาพผู้เรียนNT-ONET นางสาวสีตีกอรีเยาะ เจะแต 19 ม.ค. 2564
8/2564 ขออนุมัติตามโครงการและขออนุมัติงบประมาณ นายธำรง สาแล๊ะหมิน 15 ม.ค. 2564
7/2564 รายงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกพนักงานรักษาความปลอดภัยครู และสถานศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายการียา แลมันเส็น) นางบุษรา แก้วโรจน์ 12 ม.ค. 2564
6/2564 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินงานของส่วนราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายการียา แลมันเส็น) นางบุษรา แก้วโรจน์ 12 ม.ค. 2564
5/2564 ขออนุมัติจัดกิจกรรมตามโครงการและขออนุมัติงบประมาณ นางสาวชุลีพร นกเขียว 08 ม.ค. 2564
4/2564 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและขออนุมัติเบิกเงิน นายสุริยะ พูลพิพัฒน์ 08 ม.ค. 2564
3/2564 กิจกรรมซ่อมเสริมการอ่าน เขียน ภาษาไทย นางสาวซัลมา เจ๊ะหะ 08 ม.ค. 2564
2/2564 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศ นางสาวซัลมา เจ๊ะหะ 05 ม.ค. 2564
1/2564 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ (นายการียา แลมันเส็น) นางบุษรา แก้วโรจน์ 04 ม.ค. 2564