สถิติมาเรียน วันที่ 26 ตุลาคม 2563
ชั้นเรียน ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2 7 5 12
อนุบาลปีที่ 3 8 4 12
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 7 5 12
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 4 10 14
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 6 8 14
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 10 3 13
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 3 10 13
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 7 8 15
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 3 11 14
มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 5 16
รวม 66 69 135