สถิติมาเรียน วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
ชั้นเรียน ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2 8 12 20
อนุบาลปีที่ 3 9 6 15
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 9 6 15
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 9 5 14
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 3 9 12
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 8 7 15
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 9 8 17
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 8 9 17
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 7 8 15
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 8 10 18
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 5 10 15
มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 8 19
มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 3 15
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 6 11
รวม 111 107 218