สถิติมาเรียน วันที่ 22 มกราคม 2564
ชั้นเรียน ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2 8 9 17
อนุบาลปีที่ 3 8 6 14
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 4 5 9
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 3 5 8
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 4 7 11
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 5 8 13
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 6 5 11
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 9 6 15
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 4 9 13
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 3 9 12
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 4 7 11
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 6 11 17
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 3 8 11
มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 8 20
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 8 12
รวม 83 111 194