สถิติมาเรียน วันที่ 3 สิงหาคม 2563
ชั้นเรียน ชาย หญิง รวม
0 0 0 0
อนุบาลปีที่ 2 3 4 7
อนุบาลปีที่ 3 4 3 7
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 5 3 8
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 6 3 9
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 4 6 10
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 2 4 6
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 5 2 7
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 3 4 7
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 7 4 11
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 3 5 8
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 2 6 8
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 3 3 6
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 2 5 7
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 2 5 7
มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 5 12
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 0 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 2 3
รวม 60 64 124