สถิติมาเรียน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ชั้นเรียน ชาย หญิง รวม
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 3 6 9
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 3 6 9
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 7 5 12
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 7 7 14
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 6 3 9
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 4 7 11
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 15 22
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 18 25
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 10 22
มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 0 6
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 6 12
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 5 10
รวม 73 88 161