สถิติมาเรียน วันที่ 16 ธันวาคม 2562
ชั้นเรียน ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 3 15 10 25
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 4 7 11
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 4 9 13
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 8 7 15
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 6 9 15
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 7 11 18
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 16 23
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 21 31
มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 3 13
รวม 71 93 164