สรุปผลการแข่งขัน

สีเหลือง

เหรียญทอง

ที่ รายการแข่งขัน
1
เซปักตะกร้อ รุ่นอายุ 12 ปี ชาย
2
วิ่ง 50 เมตร อนุบาล ชาย
3
วิ่ง 50 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี ชาย
4
วิ่ง 50 เมตร รุ่นอายุ 15 ปี หญิง
5
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุ 8 ปี ชาย
6
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุ 10 ปี หญิง
7
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุ 10 ปี ชาย
8
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุ 15 ปี หญิง
9
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 8 ปี ชาย
10
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี ชาย
11
วิ่ง 4x50 เมตร รุ่นอายุ 8 ปี ชาย

เหรียญเงิน

ที่ รายการแข่งขัน
1
เซปักตะกร้อ รุ่นอายุ 15 ปี ชาย
2
วิ่ง 5x20 เมตร อนุบาล ชาย
3
วิ่ง 50 เมตร รุ่นอายุ 10 ปี ชาย
4
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุ 15 ปี ชาย
5
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี หญิง
6
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 15 ปี หญิง
7
วิ่ง 4x50 เมตร รุ่นอายุ 10 ปี ชาย
8
วิ่ง 4x50 เมตร รุ่นอายุ 15 ปี หญิง

เหรียญทองแดง

ที่ รายการแข่งขัน
1
แชร์บอล รุ่นอายุ 8 ปี
2
แชร์บอล รุ่นอายุ 10 ปี
3
วิ่ง 50 เมตร อนุบาล หญิง
4
วิ่ง 50 เมตร รุ่นอายุ 8 ปี หญิง
5
วิ่ง 50 เมตร รุ่นอายุ 8 ปี ชาย
6
วิ่ง 50 เมตร รุ่นอายุ 10 ปี หญิง
7
วิ่ง 50 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี หญิง
8
วิ่ง 50 เมตร รุ่นอายุ 15 ปี ชาย
9
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุ 8 ปี หญิง
10
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี หญิง
11
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี ชาย
12
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 8 ปี หญิง
13
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 10 ปี หญิง
14
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 10 ปี ชาย
15
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 15 ปี ชาย
16
วิ่ง 4x50 เมตร รุ่นอายุ 8 ปี หญิง
17
วิ่ง 4x50 เมตร รุ่นอายุ 10 ปี หญิง
18
วิ่ง 4x50 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี ชาย
19
วิ่ง 4x50 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี หญิง
20
วิ่ง 4x50 เมตร รุ่นอายุ 15 ปี ชาย
21
วิ่ง 4x200 เมตร รุ่นอายุ 15 ปี หญิง
22
วิ่ง 4x200 เมตร รุ่นอายุ 15 ปี ชาย
23
ฟุตบอลอนุบาล