สรุปอันดับเหรียญ
ที่
หน่วยสี
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1
แดง
22
15
5
42
2
เหลือง
11
8
23
42
3
ฟ้า
9
19
14
42